ผู้บริหาร

นายวีระชน ธิมะสาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/06/2013
ปรับปรุง 18/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 36247
Page Views 41983
การออกเอกสารสำคัญ
การออกเอกสารสำคัญ
การออกเอกสารสำคัญ

โรงเรียนจะจำหน่ายนักเรียนออกจากโรงเรียนและออกเอกสาร ปพ.1, ปพ.
ปพ.4 ,ปพ.6 , ปพ.7, ปพ.9 ในกรณีดังต่อไปนี้


ระเบียบการขอรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ Transcript)

ปพ.1 เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาต่างๆ ตลอดช่วงชั้น ใช้เป็นหลักฐานทางการศึกษาของ ผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นโรงเรียนจะออกเอกสาร ปพ.1 ให้เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา แต่ละช่วงชั้น ในกรณีที่นักเรียน ลาออกก่อนจบช่วงชั้น การยื่นคำร้องขอเอกสาร ปพ.1 ปฏิบัติดังนี้

 • นักเรียนรับใบคำร้องที่ห้องวิชาการ นำไปกรอกข้อความให้ครบ
 • ยื่นใบคำร้องขอรับเอกสารปพ.1พร้อมรูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วจำนวน 5 ใบ
 • รับเอกสาร ปพ.1 ตามวันที่กำหนด

หมายเหตุ : ปพ.1 เป็นเอกสารสำคัญที่นักเรียนควรเก็บรักษาไว้อย่างดี

ระเบียบการขอรับใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)

โรงเรียนจะออกใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7) ให้นักเรียนในกรณีที่นักเรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาแต่ละช่วงชั้น และยังไม่ต้องการใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) เป็นหลักฐานหรือในกรณีที่ นักเรียนสำเร็จการศึกษาแต่ละช่วงชั้นแล้ว และโรงเรียนยังไม่ได้ออกระเบียนแสดงผลการเรียน( ปพ.1)ให้ โดยใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7)จะมีอายุการใช้งาน 60 วัน


การยื่นคำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7) ปฏิบัติดังนี้

 • นักเรียนรับใบคำร้องที่ห้องวิชาการ กรอกข้อความให้ครบถ้วน
 • ยื่นใบคำร้องพร้อมรูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 
  ( ต่อ 1 ชุด )
 • รับใบรับรองภายใน 3 วัน หรือตามที่กำหนด


ระเบียบการขอรับใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ

นักเรียนยื่นคำร้องและกรอกประวัติเป็นภาษาอังกฤษ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เท่ากับจำนวนที่นักเรียนต้องการใบรับรอง และรับได้ตามวันเวลาที่นัดหมาย


เอกสารหลักฐานการศึกษา

 • ปพ.1 หมายถึง ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
 • ปพ.2 หมายถึง หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร)
 • ปพ.3 หมายถึง แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
 • ปพ.4 หมายถึง แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • ปพ.5 หมายถึง แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • ปพ.6 หมายถึง เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
 • ปพ.7 หมายถึง ใบรับรองผลการศึกษา
 • ปพ.8 หมายถึง ระเบียนสะสม
 • ปพ.9 หมายถึง สมุดบันทึกผลการเรียนรู้
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน หมู่ที่ 1  ถนนภูมิภักดิ์ดี  บ้านสว่างวิทยา ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 
โทร : 042-721080 Fax : 042-722528
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางวิลาวัลย์    ไชยแสง  E-mail : asd.school@hotmail.com
>>